Det 21. århundrede bliver begyndelsen på forandringer som vil præge livets grundvilkår de næste mange hundrede år. Den pædagogiske udfordring, som trænger sig på, handler ikke blot om at undersøge roden til vores miljømæssige analfabetisme og finde bæredygtige alternativer til forbrugssamfundet, men om at skabe anderledes relationer med naturen og hinanden.

Kloden Kalder er skabt ud fra en formodning om at klimaforandringerne har fejlet som en samfundsfortælling der kan skabe forandring fordi den ofte bliver italesat i abstrakte eller apokalyptiske termer. Derfor er fagets udgangspunkt at konkretisere den globale opvarmnings konsekvenser ved så vidt muligt at gøre dem forståelige for sanserne og kroppen.

Her på siden kan du læse mere om tankerne bag faget, undervisningen og materialesamlingen.

Et open source undervisningsforløb & materialesamling

En stor del af undervisningsmaterialet på Kloden Kalder er frit tilgængeligt online og undervisningsvejledningerne til fagets lektioner kan læses her på hjemmesiden. Faget og hjemmesiden er tilrettelagt med henblik på at andre undervisere kan benytte sig af fagmaterialet. Ønsker man at bruge undervisningsmaterialet eller reproducere dele af faget andetsteds, kan fagforløbet sammensættes alt efter interesse og de muligheder og begrænsninger årstiden byder.

Undervisningen på Ry Højskole foregår i to moduler af 3,25 og 2,5 timer ugentligt, som undervises på samme dag. Der er ni lektioner på hvert modul, inklusiv to ”fordybelsesdage”, hvor der undervises en hel dag og aften. De to moduler på faget er indbyrdes uafhængige og rækkefølgen på de individuelle lektioner er uvæsentlig. Det også muligt at bruge individuelle lektioner eller en bestemt materialesamling, hvis de passer ind et temabaseret kortere forløb.

Størstedelen af fagmaterialet ligger på klodenkalder.tumblr.com, hvor der findes mere end 550 klip, artikler, dokumentarer, links og andet audio-visuelt materiale. Her kan du også finde undervisningsvejledninger på engelsk og læse mere om, hvordan du kan søge i materialet. Denne hjemmeside, præsentationerne på Prezi.com, vejledningerne og fagets Tumlbr side er licenseret under Creative Commons Kreditering-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår.

Et eksperiment i bæredygtig dannelse

Når det samfund og den ydre verden der danner rammerne for menneskers udvikling er truet eller under pres, bliver pædagogikkens vilkår nødvendigvis udfordret. Men når den livsførelse et samfund tilskynder samtidig medvirker til den ydre verdens sammenbrud, stiller det spørgsmålstegn ved det værdisæt, de grundantagelser og de handleformer som en pædagogisk praksis fordrer. Så ligesom der ligger en pædagogisk udfordring i at undervise i bæredygtighed, er bæredygtighed som faglig problematik altså også en udfordring af pædagogikken.

Den særlige pædagogiske provokation, som de forandringer vi står overfor foranlediger, består i at det videns- og eksistensgrundlag vi som undervisere er uddannede i og på, er i skred. Og "bæredygtig dannelse", forstået som ”en udviklet evne til opmærksomhed på forholdet imellem mennesker og natur”, må derfor nødvendigvis være eksperimenterende og åben.

Den omsiggribende systemkrise kan ses som et udslag af det verdensbillede og natursyn som præger det moderne samfund. "Klimakrisen" er i lige så høj grad en kulturkrise, som det er en miljøkrise. Og en dannelse der vil være bæredygtig må derfor som et minimum hjælpe os med at forstå vores forståelse af naturen, skabe grundlag for et natursyn der ser mennesket som en integreret del af naturen og danne bæredygtige alternativer til forbrugssamfundet.

Kloden Kalder er et fag der formidler og eksperimenterer ud fra sådan et dannelsesideal. Faget siger imod at gøre klimaforandringerne begribelig for sanserne, at undersøge klimaforandringerne som en kulturel udfordring og tage del i bæredygtige alternativer til forbrugskulturen. Og faget tager alvorligt at vores viden om fremtiden og konsekvenserne af de handlinger vi foretager os, er kendetegnet af en ureducerbar uvished – og at handling samtidigt er uvægerligt.

Du kan læse mere om tankerne bag faget i essayet "Pædagogik og bæredygtighed i forandringernes tidsalder". Kloden Kalder undervises af Jeppe Graugaard og Vanessa Buth. Hvis du vil vide mere om hvordan faget undervises, have hjælp til at gøre brug af materialet eller snakke mere om undervisning med bæredygtighed som tema, er du velkommen til at sende os en email.