Det 21. århundrede bliver begyndelsen på forandringer som vil præge livets grundvilkår de næste mange hundrede år. Den pædagogiske udfordring, som trænger sig på, handler ikke blot om at undersøge roden til vores miljømæssige analfabetisme og finde bæredygtige alternativer til forbrugssamfundet, men om at skabe anderledes relationer med naturen og hinanden.

Kloden Kalder er skabt ud fra en formodning om at klimaforandringerne er en virkelighed vi endnu ikke har forstået fordi de bliver italesat i abstrakte eller apokalyptiske termer. Derfor sigter faget imod at  konkretisere den globale opvarmnings konsekvenser ved så vidt muligt at gøre dem forståelige for sanserne og kroppen.

Her på siden kan du læse mere om tankerne bag faget, undervisningen og materialesamlingen.

For undervisere

Et open source undervisningsforløb & materialesamling

En stor del af undervisningsmaterialet på Kloden Kalder er frit tilgængeligt online og undervisningsvejledningen til fagets lektioner kan læses her på hjemmesiden. Faget og hjemmesiden er tilrettelagt med henblik på at andre undervisere kan benytte sig af fagmaterialet eller at man kan bruge det til selvstudie. Den virtuelle rejse og den medfølgende undervisningsvejledning skal ikke ses som en færdig pakke, men som et inspirationsmateriale man kan opbygge sit eget læringsforløb omkring eller bruge i uddrag.

Forløbet kan skrues sammen som man vil, og lektionerne behøves ikke præsenteres i den rækkefølge der beskrives her. Vejledningens illustrationer er udarbejdet med henblik på at man kan få en fornemmelse af, hvordan materialet og de forskellige øvelser kan bruges og udfoldes, men der findes ikke nogen anden måde at gå til det på end improvisationen og opmærksomheden på eleverne. Hvis du bruger materialet og gør dig erfaringer med det, eller har forslag til at udvide materialet, vil jeg meget gerne høre om det.

Størstedelen af fagmaterialet ligger i materialebanken, hvor der findes 1000+ klip, artikler, dokumentarer, links og andet audio-visuelt materiale. Her kan du også læse mere om, hvordan du kan søge i materialet. Denne hjemmeside, præsentationerne på Prezi.com, vejledningerne og fagets Tumlbr side er licenseret under Creative Commons Kreditering-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår. Det vil sige, at du er velkommen til at sakse, remixe eller bygge videre på materialet, så længe du kreditterer forfatteren og licenserer afledte værker på samme vilkår.

Et eksperiment i bæredygtig dannelse

En dannelse, der gør unge mennesker i stand til at håndtere fremtidens sociale og økologiske udfordringer, bliver nødt til at oplyse den blindhed overfor livets forbundethed, som har ledt menneskeheden ind i den globale systemkrise, der er i gang med at forandre grundlaget for livet på Jorden uigenkaldeligt. De omvæltninger der udfolder sig i naturen, og som kommer til at præge resten af det 21. århundrede, er konsekvenser af en måde at tænke om verden og være i verden, der har gjort mennesker fremmede overfor de fundamentale relationer der opretholder vores eksistens. Det gælder alt fra de infrastrukturer, der tilvejebringer mad på bordet og tøj på kroppen, til de mikrobielle strukturer der er med til at regulere atmosfærens sammensætning.

Derfor handler bæredygtighed og grøn omstilling om meget mere end forandringer og løsninger på problemstillinger i den ydre verden. Det gælder i lige så høj grad de indre processer der skaber vores værdier, selvopfattelse og verdensbillede. Nødvendigheden af en indre omstilling bliver endnu tydeligere når man tager de mange negative helbredsmæssige konsekvenser af forbrugssamfundet i betragtning: vores kroppe og sind har brug for nogle helt andre ting end den livsstil vores overforbrug lægger op til. Den relation til naturen vi som kultur er vokset op med giver bagslag i vores indre verden. Det må være et udgangspunkt for enhver relevant diskussion om fremtidens dannelse.

En udfordring af pædagogikken

Den samfundsmæssige fortælling om den globale opvarmning har placeret klimaforandringerne langt væk i tid og sted, samtidig med at den primært har italesat løsningerne som globale i skala. På den måde har klimaforandringerne længe været for abstrakte, og løsningerne for komplicerede, til at de grundlæggende problematikker har føltes vedrørende for almindelige mennesker. Derfor er der en omfattende pædagogisk udfordring i at gøre planetære forandringer i naturen, som kan føles hypotetiske og immaterielle, begribelige og håndgribelige.

Når det samfund og den ydre verden der danner rammerne for menneskers udvikling er truet eller under pres, bliver pædagogikkens vilkår også udfordret. Og når den livsførelse et samfund tilskynder samtidig medvirker til den ydre verdens sammenbrud, stiller det spørgsmålstegn ved det værdisæt, de grundantagelser og de handleformer som en pædagogisk praksis fordrer. Så ligesom der ligger en pædagogisk udfordring i at undervise i bæredygtighed, er bæredygtighed som faglig problematik altså også en udfordring af pædagogikken.

Den særlige pædagogiske provokation, som de forandringer vi står overfor foranlediger, består i at det videns- og eksistensgrundlag vi som undervisere er uddannede i og på, er i skred. Og "bæredygtig dannelse", forstået som ”en udviklet evne til opmærksomhed på forholdet imellem mennesker og natur”, må derfor nødvendigvis være eksperimenterende og åben.

At stå i det uvisse og fornemme forandringerne

Den omsiggribende systemkrise kan ses som et udslag af det verdensbillede og natursyn som præger det moderne samfund. "Klimakrisen" er i lige så høj grad en kulturkrise, som det er en miljøkrise. Og en dannelse der vil være bæredygtig må derfor som et minimum hjælpe os med at forstå vores forståelse af naturen, skabe grundlag for et natursyn der ser mennesket som en integreret del af naturen, og danne bæredygtige alternativer til forbrugssamfundet.

Det er den udfordring faget Kloden Kalder tager op. Faget er et forsøg på at lave et grundmateriale, der kan bruges i undervisningssammenhænge eller som selvstudie til at oplyse vores miljø-analfabetisme og udvikle vores evne til opmærksomhed på relationen imellem mennesker og natur. Kloden Kalder sigter imod at gøre klimaforandringerne begribelig for sanserne, at undersøge klimaforandringerne som en kulturel udfordring og tage del i bæredygtige alternativer til forbrugskulturen. Og faget tager alvorligt at vores viden om fremtiden og konsekvenserne af de handlinger vi foretager os, er kendetegnet af en ureducerbar uvished.

Du kan læse mere om tankerne bag faget i undervisningsvejledningens afsnit "Livets læring – Fra Grundtvig til Gaia" samt i essayet "Pædagogik og bæredygtighed i forandringernes tidsalder". Kloden Kalder undervises af Jeppe Graugaard. Hvis du vil vide mere om hvordan faget undervises, mangler en foredrags- eller workshopholder eller bare vil snakke mere om undervisning med bæredygtighed som tema, er du velkommen til at sende mig en email.